Oferty

ikonka
NAUKA JAZDY
ikonka
KURSY ZAWODOWE
ikonka
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ikonka
TRANSPORT

Egzamin podesty ruchome przejezdne

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Dozorem technicznym nazywamy
 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpiec
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako
 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać
 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT,WDT,TDT
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje
 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcje Pracy
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Nieszczęśliwy wypadek to
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy
 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje
 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest
 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Przeciążanie LJTB w trakcie pracy
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
Obowiązki obsługującego określone są
 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
Jednostką dozoru technicznego jest
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja okreslonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
Decyzja wydana przez UDT
 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje
Zaświadczenia kwalifikacyjne
 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
Instrukcja eksploatacji to
 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Formami dozoru technicznego są
 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu
 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
Instrukcja stanowiskowa
 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący
 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z
 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
Wysięg podestu to
 • odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza
 • odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza
 • odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza
 • element konstrukcyjny podestu
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest
 • wysokość podnoszenia
 • udźwig podestu ruchomego
 • prędkość ruchów roboczych
 • wysięg
0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż
 • co 30 dni
 • co 180 dni
 • co 1 rok
 • po zgłoszeniu przez operatora
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są
 • co 30 dni
 • co 2 lata
 • co 1 rok
 • po zgłoszeniu przez operatora
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która
 • posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
 • posiada ważne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości
 • ukończyła 18 lat
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać
 • minimum 1 osoba
 • minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
 • każda osoba znajdująca się na podeście
 • żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
 • 165 kg
 • 225 kg
 • 565 kg
 • 450 kg
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
 • zawsze 6 osób
 • zawsze 5 osób
 • 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi
 • 7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)
W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu
 • udźwig maksymalny 225 kg
 • dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5
 • udźwig maksymalny 565 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Przedstawiony rysunek określa
 • ilość osób mogących pracować na platformie roboczej
 • miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa
 • miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę robocza
 • obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu
Przedstawiony rysunek określa
 • maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 • maksymalna prędkość podestu
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
 • maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
Przedstawiony rysunek określa
 • maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
 • maksymalna dopuszczalna siłę wiatru
 • maksymalny wysięg boczny
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza
 • wystąpienie awarii sterowania
 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu
 • utratę masy balastu podestu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
 • przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu
 • przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
 • przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych
 • wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
Przedstawiony rysunek określa
 • maksymalna prędkość jazdy podestu
 • maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
 • maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru
 • maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzna podczas wykonywanych prac
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
 • załączenie mechanizmu podnoszenia
 • załączenie mechanizmu jazdy
 • załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej
 • załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym
Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
 • A
 • B
 • C
 • D
Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
 • A
 • B
 • C
 • D
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
 • A
 • B
 • C
 • D
Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się
 • 80 kg plus 1 osoba
 • 250 kg w tym 2 osoby
 • 250 kg plus 2 osoby
 • 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m
Przedstawiony rysunek określa
 • środek ciężkości platformy roboczej
 • poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
 • aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
 • załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
 • załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu teleskopowania
 • załączenie mechanizmu obrotu podestu
 • załączenie mechanizmu jazdy podestu
Przedstawiony symbol określa
 • przycisk załączający mechanizm jazdy
 • przycisk załączający mechanizm podnoszenia
 • maksymalna wysokość podnoszenia
 • zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element
 • A
 • B
 • C
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to
 • płozy podestu
 • podpory podestu
 • barierki bezpieczeństwa
 • kliny serwisowe
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych
 • są źródłem zasilania układów
 • zapewniają stateczność podestu
 • decydują o prędkości ruchów roboczych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
 • napięcie znamionowe [V]
 • pojemność [Ah]
 • masa własna [kg]
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
 • zabezpieczony przed użyciem przez osobę inna niż operator
 • umieszczony na każdym panelu sterującym
 • koloru czerwonego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 • jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony
 • jest dowolnego koloru
 • z chwila zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego
 • nie powinien wystawać poza swoja obudowę
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • uruchamia ogranicznik udźwigu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest
 • wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
 • jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
 • wyposażenie platformy w czuwaki nożne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego
 • jest stała
 • jest zmienna a jej prędkość wybiera operator
 • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
 • zależy od masy obciążonej platformy
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ
 • masa obciążonej platformy
 • wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
 • umiejętności operatora
 • kat nachylenia wzniesienia
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie
 • zwiększyć stateczność
 • wypoziomować podest
 • zwiększyć wysokość podnoszenia podestu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Kolumna obrotowa podestu
 • służy do zmiany wysięgu
 • ogranicza pole pracy podestu
 • służy do podnoszenia ładunków
 • umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?
 • wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięg i wysięgnik określają to samo
 • wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięgnik jest blachownic wy a wysięg kratownicowy
Zmiana wysięgu może być realizowane przez
 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm teleskopowania
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy podestu
 • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 • składa się z kilku członów
 • umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed
 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • nadmiernym dławieniem strumienia
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
 • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 • zawór powrotny
 • zawór upustowy
 • zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
 • mechanizmu podpór
 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest
 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu
 • zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • utrzymuje siłownik w stałej pozycji
 • zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
 • jest elementem zasilającym układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;
 • zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące
 • pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 • rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
 • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 • przed utrata stateczności
 • przed niekontrolowanym ruchem podestu
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów
 • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 • zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zamykają dostęp do pulpitu sterującego
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest
 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu teleskopowania
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 • zawór zwrotny sterowany
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób
 • pośredni
 • bezpośredni
 • mieszany
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
 • do zbiornika oleju
 • na zewnątrz układu hydraulicznego
 • do wolnej sekcji rozdzielacza
 • do akumulatora hydraulicznego
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
 • na siłownikach
 • w pulpicie sterującym praca podpór
 • bezpośrednio za pompa hydrauliczna
 • na rozdzielaczu hydraulicznym
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • operator
 • eksploatujący
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
 • maleje
 • wzrasta
 • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • pozostaje bez zmian
Co to jest "krawędź wywrotu"?
 • element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
 • skrajna krawędź podstawy podestu
 • element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
 • linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
 • zawsze 10 m/s
 • zawsze 12,5 m/s
 • tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
 • dowolna wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu
Podesty ruchome są przeznaczone do
 • wykonywania prac na wysokości
 • przenoszenia ładunków
 • transportu poziomego ludzi i ładunku
 • tylko do transportu ładunków
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
 • czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy
 • zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 • barierki, krawężniki, osłony
 • łapy oporowe, sprzęgła, reduktory
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to
 • stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe
 • zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe
 • kondensatory, wzmacniacze, rezystory
 • falowniki, przekaźniki, styczniki
Korekty rozstawienia podpór można dokonać
 • w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej
 • gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej
 • tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone
 • kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej
 • poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
 • bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna
 • poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
 • producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
 • ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 • ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
 • nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy
 • rozłączeniem napędu pompy głównej podestu
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
 • uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona
 • załączają światła ostrzegawcze
 • dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
 • musza być zabezpieczone przed spadnięciem
 • musza być równomiernie rozłożone
 • musza być zabezpieczone przed przesunięciem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na platformie roboczej mogą znajdować się
 • wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej prace
 • tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
 • elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
 • elementy o gabarytach przekraczających powierzchnie platformy
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
 • wiercenie otworów w suficie
 • wiercenie otworów w ścianie
 • montowanie elementów o dużej powierzchni
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
 • wiercenie otworów w suficie
 • wiercenie otworów w ścianie
 • kucie w ścianie
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
 • głębokości wykopu
 • siły wiatru
 • odpowiedniej widoczności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
 • rodzaju podłoża
 • warunków atmosferycznych
 • głębokości wykopu
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
 • jest możliwe za zgoda konserwatora
 • jest możliwe przy słabym wietrze
 • nie wpływa na bezpieczna prace podestu
 • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
 • A
 • B
 • C
 • D
Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej
 • jest stała i wynosi 20 m
 • zależy od napięcia linii
 • maleje przy wysokich słupach
 • zależy od wilgotności powietrza
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
 • 3m
 • 15m
 • 5m
 • 20m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi
 • 3m
 • 15m
 • 10m
 • 30m
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi
 • 10m
 • 15m
 • 5m
 • 20m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
 • A
 • B
 • C
 • D
Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
 • zabroniona
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 • dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
 • gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym
 • gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu
 • gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy
 • gdy operator uzna, ze wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 • maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • maksymalna wysokość robocza 12 m
 • podest przeznaczony do pracy na zewnątrz
 • maksymalna prędkość podestu 12 m/s
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
 • maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
 • dopuszczalna ilość osób – 2
 • maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
 • maksymalna wysokość robocza 12 m
Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
 • konserwatora
 • eksploatującego
 • operatora
 • mechanika zakładowego
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza
 • poziom elektrolitu
 • stopień naładowania
 • sposób zamocowania
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • nie musi podejmować żadnych działań
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze
 • dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
 • można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
 • operator nie musi podejmować żadnych działań
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
 • po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
 • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania
 • możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie
 • możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
 • łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy
 • funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
 • sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
 • następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określona w dokumentacji wysokości
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien
 • załączyć ogranicznik udźwigu
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
 • wyłączyć mechanizm jazdy podestu
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się
 • z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
 • z wyłączona pompa hydrauliczna, bez obciążenia
 • z załączona pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi
 • 0 cm , czyli platforma nie może opadać
 • 10 cm w czasie 1 godziny
 • 100 cm w czasie 1 godziny
 • nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu
 • jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
 • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
 • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu
 • jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to
 • podnoszenie wysięgnika
 • teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
 • obrót kosza
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
 • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 • wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 • wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy
 • widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
 • Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego
 • na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać
 • przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
 • zwiększona prędkością ruchów roboczych
 • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
 • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
 • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator
 • sprawdza stan wyposażenia podestu
 • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
 • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
 • wykonuje próbę działania zaworu przelewowego
 • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 • sprawdza szczelność wewnętrzna i zewnętrzna układu
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
 • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • nadmierna korozja gładzi tłoków
 • uszkodzona sekcja rozdzielacz sterującego
 • uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
 • 10 mm
 • 4 mm
 • 2 % maksymalnego wysięgu podestu
 • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
 • jak najszybciej opuścić platformę robocza na ziemie
 • opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu
 • postępować zgodnie z wola przełożonego
 • ewakuować obsługę za pomocą innego podestu
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
 • jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
 • jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
 • jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, ze zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
 • jest zabronione
Układanie podkładów pod podpory podestu
 • zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
 • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
 • zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
 • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
 • sprawdzić nośność podłoża
 • sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać
 • przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
 • podczas pracy siłownika obserwując prace zaworu
 • sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
 • obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
 • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać
 • podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu
 • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m
 • maksymalna wysokość robocza 22,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny zakres obrotu 280°
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9 m
 • 10 m
 • 11 m
 • 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
 • maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 230 kg - 11 m
 • maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m
 • praca podestu bez podpór
 • maksymalna wysokość robocza 27 m
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 4
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny udźwig podestu 230 kg
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 • maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 100 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 230 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
 • 100 kg
 • 200 kg
 • 230 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
 • 4.7 m
 • 6,7 m
 • 8,7 m
 • 10,7 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
 • 4 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
 • 6 m
 • 7 m
 • 9 m
 • 13 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
 • 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 21 m
 • maksymalny wysięg podstawy obciążonej masa 215 kg - 8,2 m
 • maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m
 • maksymalny udźwig podestu 80 kg
 • praca na podporach
 • maksymalna wysokość robocza 19,2 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny udźwig podestu 215 kg
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m
 • maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
 • 215 kg
 • 115 kg
 • 80 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m
 • 7 m
 • 6 m
 • 8 m
 • 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
 • 10 ,2m
 • 11,2 m
 • 9,2 m
 • 8,2 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
 • 6 m
 • 9,4 m
 • 10,7 m
 • 13 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
 • 8,6 m
 • 11,8 m
 • 10,2 m
 • 12,4 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m
 • maksymalna wysokość robocza 19,8 m
 • maksymalny wysięg 10 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
 • 360 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
 • 300 kg
 • 280 kg
 • 200 kg
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9,5 m
 • 8,5 m
 • 7,5 m
 • 10 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • maksymalna wysokość robocza 14,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m
 • maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m
 • maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 5 m
 • 6 m
 • 7 m
 • 8 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
 • 5,5 m
 • 6,6 m
 • 7,7 m
 • 8,8 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
 • 5 m
 • 6 m
 • 7 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23 m
 • maksymalna wysokość robocza 25,5 m
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m
 • maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 12 m
 • praca na podporach
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość robocza 26 m
 • dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie – 2
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
 • dopuszczalna ilość osób na platformie – 2
 • maksymalny wysięg podestu z jedna osoba na platformie 12 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 280 kg
 • 200 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
 • 3
 • 2
 • 1
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
 • 3
 • 2
 • 1
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
 • 9 m
 • 10 m
 • 11 m
 • 12 m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m
 • maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2
 • maksymalny udźwig podestu 200 kg
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny zakres obrotu 280°
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 200 kg
 • 120 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
 • praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
 • 200 kg
 • 120 kg
 • 80 kg
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
 • 8 m z lewej strony pojazdu
 • 13 m z prawej strony pojazdu
 • 16 m z tyłu pojazdu
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
 • 13 m z lewej strony pojazdu
 • 13 m z prawej strony pojazdu
 • 13 m z tyłu pojazdu
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
 • 8 m z lewej strony pojazdu
 • 10 m z prawej strony pojazdu
 • 13 m z tyłu pojazdu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m
 • maksymalna wysokość robocza 12,0 m
 • maksymalny wysięg boczny 7 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m
 • praca wyłącznie na podporach
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej – 3
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
 • wysokość robocza 8 m, wysięg 4m
 • wysokość robocza 10m, wysięg 4m
 • wysokość robocza 12m, wysięg 5m
 • wysokość robocza 6m, wysięg 6m
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
 • maksymalna wysokość podnoszenia 9 m
 • maksymalna wysokość robocza 10,5 m
 • maksymalny wysięg roboczy 10,5 m
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
FAWORYT

Siedziba główna:

 • 15-103 Białystok 
  ul. Bitwy Białostockiej 30a
 • 85 662 31 59, 85 662 30 87
 • czynne: pon.-pt. 
  8.00-18.00

Siedziba:

 • 15-349 Białystok 
  ul. Paszkowskiego 3
 • 85 745 12 45
 • czynne: pon-pt. 
  9.00-17.00