Oferty

ikonka
NAUKA JAZDY
ikonka
KURSY ZAWODOWE
ikonka
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
ikonka
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ikonka
TRANSPORT

Egzamin wózki widłowe

1) Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
2) Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
3) Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
4) Dozorem technicznym nazywamy
 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpiec
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
5) Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
6) Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
7) Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
8) Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
9) Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
10) Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
11) Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
12) W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
13) W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
 • wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
14) W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
15) Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy
16) Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
17) Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
18) Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
19) Nieszczęśliwy wypadek to
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
20) Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
21) Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
22) Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
23) Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
24) Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
25) Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
26) Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
27) Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
28) Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy
 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
29) Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
30) Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
31) Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
32) Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
33) Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
34) Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
41) Obowiązki obsługującego określone są
 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
Jednostka dozoru technicznego jest
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
Decyzja wydana przez UDT
 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
Zaświadczenia kwalifikacyjne
 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
Instrukcja eksploatacji to
 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługującemu nie wolno
 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
Formami dozoru technicznego są
 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków
 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
Przenoszenia ładunków nad osobami jest
 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
Instrukcja stanowiskowa
 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Masą netto 1000 l wody wynosi od
 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
79) Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
 • pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 • rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 • manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
 • pompa tłoczkowa
 • siłownik hydrauliczny
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie
 • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 • zasilanie układu hydraulicznego
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
 • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 • z włączonym silnikiem bez ładunku
 • wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu przechyłu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 • zamek hydrauliczny
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór bezpieczeństwa
89) Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu
 • zmniejszenie ciśnienia oleju
 • zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 • spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
90) Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
 • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • jest elementem ograniczającym udźwig
 • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
 • z powrotem do zbiornika oleju
 • na zewnątrz wózka
 • do innej sekcji rozdzielacza
 • do siłownika
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • operator
 • inspektor UDT
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
 • są źródłem zasilania układów
 • zapewniają stateczność wózka
 • decydują o prędkości ruchów roboczych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
94) Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
 • napięcie znamionowe [V]
 • pojemność [Ah]
 • masa własna [kg]
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest
 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko operatora
 • koloru czerwonego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
 • pełne
 • superelastyczne
 • pneumatyczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
 • producent opon
 • konserwator
 • producent wózka
 • inspektor UDT
99) Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
 • minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 • zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • brak bieżnika
 • minimalna wartość bieżnika 2 mm
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
 • wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 • brak bieżnika
 • zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
101) Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
 • niskim poziomie oleju
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu przechyłu masztu
 • mechanizmu przesuwu wideł
 • mechanizmu przesuwu karetki
Widząc świecąca się kontrolkę operator
 • powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 • może kontynuować prace
 • może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • przechył masztu "na siebie"
 • przechył masztu "od siebie"
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • ruch mechanizmu przechyłu masztu
 • ruch mechanizmu przesuwu karetki
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
 • hamulec zasadniczy
 • hamulec postojowy
 • mechanizm ryglujący koła jezdne
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
 • pedał hamulca nożnego
 • zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
 • wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
 • siłowniki układu podnoszenia
 • łańcuchy nośne
 • karetka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
 • duplex
 • triplex
 • maszt z wolnym skokiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
 • łącznik STOP
 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • podpory
 • przeciwwaga
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?
 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • łącznik STOP
 • stan zużycia opon
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
 • z kołnierzem
 • koloru czerwonego
 • wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
 • cięgnem nośnym
 • cięgnem przeciwślizgowym
 • cięgnem napędowym
 • żadnym z powyższych
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 • lampkę kontrolna świec żarowych
 • lampkę kontrolna ładowania
 • lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
 • lampkę kontrolna oświetlenia
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 • lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 • lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 • lampkę kontrolna ładowania akumulatora
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 • wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 • lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
 • lampkę kontrolna poziomu paliwa
 • lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 • lampkę kontrolna - włączenia hamulca postojowego
 • lampkę kontrolna - awaria silnika
 • lampkę kontrolna – przeciążenie
 • lampkę kontrolna - nadmierna prędkość obrotowa silnika
Zapalona lub migająca lampka kontrolna
 • oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
 • oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 • powinna być zapalona podczas pracy silnika
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
 • przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 • przestrzegać przepisów zakładowych
 • stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
 • konserwatora wózków jezdniowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • producenta osprzętu wymiennego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
 • zwiększa udźwig wózka
 • zmniejsza udźwig wózka
 • nie ma wpływu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
 • urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 • urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
 • operator wykonuje próby z przeciążeniem
 • operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
 • uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 • uruchomienie mechanizmu przechyłu
 • uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
 • wytwórca nie zabronił takiej pracy
 • urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 • montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
 • łącznik STOP
 • łącznik brzuszny
 • kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
 • łącznik STOP
 • stacyjka
 • klawiatura kodów dostępu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
 • maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 • maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 • wymiary zewnętrzne widły nośnej
 • symbol kontroli jakości
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
 • 0,5 t
 • 2,5 t
 • 5,0 t
 • 12,0 t
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
 • „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 • brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 • głośna praca pompy hydraulicznej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany
 • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
 • uszkodzona rolka prowadząca masztu
 • uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
131) Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
 • wyciekiem zewnętrznym
 • niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
 • maleje
 • wzrasta
 • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • pozostaje bez zmian
133) Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
 • zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • zawsze 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno prz
 • 5% w czasie 10 min
 • 5° w czasie 10 min
 • 10° w czasie 10 min
 • brak ustalonych wytycznych
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
 • 50% obciążenia nominalnego
 • 100% obciążenia nominalnego
 • 110% obciążenia nominalnego
 • 125% obciążenia nominalnego
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
 • 100 mm
 • 500 mm
 • 2500 mm
 • próby nie wykonuje się
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
 • z obciążeniem nominalnym
 • z obciążeniem 50% nominalnego
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 125% nominalnego
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
 • próbę szczelności wewnętrznej
 • próbę zaworu przelewowego
 • ocenę szczelności zewnętrznej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
 • sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 • bez obciążenia
 • wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
 • sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 • bez obciążenia
 • wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje
 • całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
 • osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
 • próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
 • próbę z obciążeniem 125%
Akumulatory kwasowe można ładować
 • w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 • tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 • w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 • wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
 • nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 • musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
 • musi posiadać wentylacje
 • brak jednoznacznych wytycznych
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
 • sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 • sprawdzenie poziomu elektrolitu
 • sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
 • posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 • przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
 • awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 • normalnego zatrzymania pracy silnika
 • zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
 • zatrzymać wózek
 • przerwać prace
 • opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
 • tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
 • tylko w ramach przeglądów specjalnych
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
 • deklaracja zgodności CE
 • instrukcja eksploatacji wózka
 • protokół z badan UDT
 • dyrektywa maszynowa
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
 • zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 • wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
 • preferencji operatora
 • wymagań właściciela terenu
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
 • poprawę właściwości jezdnych wózka
 • zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 • nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
 • gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 • jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 • manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
 • poprawia właściwości jezdne wózka
 • nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
 • może spowodować utratę stateczności wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
 • konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 • operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 • inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka
 • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 • wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
 • kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • nie musi podejmować żadnych działań
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Po zakończeniu pracy operator powinien
 • upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 • uruchomić hamulec postojowy
 • wcisnąć łącznik STOP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
 • po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
 • instrukcja obsługi wózka
 • ustawa o dozorze technicznym
 • dyrektywa maszynowa
 • wewnetrzne przepisy zakładowe
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
 • rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • instrukcji obsługi wózka
 • ustawie o dozorze technicznym
 • wytycznych inspektora BHP
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
 • pozycja masztu nie ma znaczenia
 • przechylony „na siebie"
 • przechylony „od siebie"
 • pionowej
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
 • z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 • z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 • bez ładunku
 • bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia
 • poinformować przełożonego
 • kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien
 • w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia
 • poinformować Urząd Dozoru Technicznego
 • kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
 • uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator
 • na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
 • zgłasza awarie do UDT
 • wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując
 • do przodu
 • do tyłu
 • w obu kierunkach
 • hamulec sprawdza tylko konserwator
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców
 • zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
 • raz na miesiąc
 • raz na tydzień
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien
 • zawsze załączyć hamulec postojowy
 • załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
 • unieść widły na maksymalna wysokość
 • przechylić maszt w pozycje "na siebie"
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje
 • sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
 • sprawdzenie stanu rolek prowadzących
 • sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy
 • manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
 • poruszać się z masztem przechylonym „na siebie"
 • transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
 • manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
Ładunek należy transportować
 • na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
 • na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
 • na dowolnej wysokości
 • na wysokości ok 90 cm
174) Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • zachowuje szczególna ostrożność
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
 • korzysta z pomocy drugiej osoby
 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest
 • zabronione
 • dozwolone
 • dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien
 • jechać tyłem
 • jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
 • poruszać się z bezpieczna prędkością
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
 • unikać gwałtownych skrętów
 • przewozić ładunek na wysokości transportowej
 • dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
 • w dół
 • w górę
 • poziomo
 • pozycja nie ma znaczenia
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
 • detektora gazu
 • specjalnego środka
 • wody mydlanej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C
 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 • jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C
 • jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
 • 1320 kg
 • 1100 kg
 • 2700 kg
 • 2200 kg
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
 • gniazdo 1
 • gniazdo 2
 • gniazdo 3
 • gniazdo 4
Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać
 • masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
 • masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
 • wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien
 • jechać tyłem
 • jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
 • jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
 • na masę i wymiary baterii
 • na pojemność baterii
 • na dane adresowe producenta baterii
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przyczyna utraty stateczności wózka może być
 • zbyt niskie ciśnienie w oponach
 • szybka jazda w zakrętach
 • gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w protokole badania wystawionym przez UDT
 • w decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
 • układu hydraulicznego
 • układu hamulcowego
 • układu kierowniczego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy
 • zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
 • zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
 • sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
 • kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
 • nośność rampy
 • ciężar ładunku oraz masę własna wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
 • przestrzegać przepisów BHP
 • stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
 • przestrzegać instrukcji obsługi wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka
 • w instrukcji eksploatacji wózka
 • na tabliczce znamionowej wózka
 • na diagramie udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
 • zapoznać się z zakresem pracy
 • określić masę transportowanego ładunku
 • sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
196) mPraca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły
 • jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
 • jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
 • jest zabroniona
 • jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
 • stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
 • pozostaje w kabinie
 • utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
W chwili wywracania się wózka należy
 • niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
 • ostro zahamować
 • skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wózek może stracić stateczność na skutek
 • podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
 • wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
 • zawracania wózkiem na wzniesieniu
 • wszystkie powyżej są prawidłowe
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
 • 3 cm
 • 3 mm
 • 3%
 • 10%
201) Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
 • 3% całkowitej ilości płytek
 • 6 sztuk na długości 30 ogniw
 • 1 sztuka na każdy metr łańcucha
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 • 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
 • 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
 • 1 cm
 • 3%
 • 3 stopnie
 • 0 stopni
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • 3100 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 • 3100 mm
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 • 3510 mm
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • 3520 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • 4056 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 • 4056 mm
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • 2800 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 • 2800 mm
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
215) W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
 • 2350 mm
 • 3300 mm
 • 1400 mm
 • 1300 mm
216) W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 • 700 mm
 • 1200 mm
 • 4500 mm
 • 1800 mm
217) W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
219) W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek
 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 • 4860 mm
 • 8820 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
 • 4860 mm
 • 5660 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
 • 1300 kg
 • 1500 kg
 • 1700 kg
 • 2000 kg
225) W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
 • 1400 kg
 • 1200 kg
 • 1000 kg
 • 1300 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
 • 4,5 t
 • 4,0 t
 • 3,5 t
 • 3,0 t
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
 • 2,5 t
 • 3,5 t
 • 4,5 t
 • 3,0 t
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
 • 1300 kg
 • 1400 kg
 • 1600 kg
 • 2300 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
 • 1100 kg
 • 1450 kg
 • 1800 kg
 • 2300 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :
 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 1800 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
 • 2695 kg
 • 3185 kg
 • 3500 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
 • 2695 kg
 • 3500 kg
 • 3185 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
 • 2400 kg
 • 3600 kg
 • 3500 kg
 • 1500 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
 • 3300 kg
 • 4000 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
 • 4000 kg
 • 2700 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
 • 3400 kg
 • 2900 kg
 • 2700 kg
 • 3600 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
 • 2900 kg
 • 3600 kg
 • 3400 kg
 • 3200 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 • 1000 kg
 • 1200 kg
 • 1500 kg
 • 2300 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 • 1600 kg
 • 1900 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg
245) Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o
 • zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
FAWORYT

Siedziba główna:

 • 15-103 Białystok 
  ul. Bitwy Białostockiej 30a
 • 85 662 31 59, 85 662 30 87
 • czynne: pon.-pt. 
  8.00-18.00

Siedziba:

 • 15-349 Białystok 
  ul. Paszkowskiego 3
 • 85 745 12 45
 • czynne: pon-pt. 
  9.00-17.00